Noor Instrumentalist

Toetusprogramm projektide elluviimiseks, mis panustavad laste muusikaharidusse. Meetme kaudu toetatakse meistriklasside, õppelaagrite, festivalide, konkursside korraldamist, metoodiliste õppevahendite väljaandmist ja muid muusikalist huviharidust toetavaid ja arendavaid tegevusi pilliõppe valdkonnas.

Tuuba_lähivaade

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul alustas Eesti Muusikakoolide Liit 2019. aastal esmakordselt programmi korraldamist toetamaks projekte, mille eesmärk on huvihariduse valdkonnas pillimänguga tegelevate laste ja noorte muusikalise taseme tõstmine ja pilliõppe mitmekesistamine ning arendamine. Toetusprogramm "Noor Instrumentalist" elluviimiseks on planeeritud igal aastal korraldada üks taotlusvoor. Varasematel aastatel oli analoogne toetusprogramm Hasartmängumaksu Nõukogu väikeprojektide taotlusvoor, mis lõpetas tegevuse pärast 2018. aasta taotlusvooru toimumist.

2023. aasta taotlusvoor

Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" 2023. aasta taotlusvooru tulemused on leitavad siit: Noor Instrumentalist 2023. aasta tulemused

 


"Noor Instrumentalist" 2023. aasta taotlusvoor on avatud perioodil 07. veebruar kuni 27. veebruar. Taotlusi saab esitada ainult elektrooniliselt HARNO konkursiveebi kaudu.

Kõikide toetuse saajatega võetakse ühendust toetuslepingu sõlmimiseks. 

Toetuse saajatelt ootame aruande esitamist hiljemalt 30 päeva peale projekti lõppu, kuid mitte hiljem kui 5. november 2023Aruande vorm on leitav siit (See fail tuleb alla laadida, seejärel saate oma arvutites täita).


2023. vooru info:

Taotlusvooru tingimused on sätestatud toetusprogrammi statuudis: 
"Noor Instrumentalist" 2023 statuut

- Toetuse saajateks võivad olla juriidilised isikud ning riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutused
- Projekt oodatav mõju peab olema vähemalt maakonnaülene
- Projekt toimumisaeg on kõige varem 01.03.2023 ja hiljemalt 31.10.2023.
See on ajavahemik, mille sees algavad ja lõppevad projekti tegevused ning tekivad projekti  teostamiseks vajalikud kulud. Selles ajavahemikus peavad olema tehtud kõik projektiga kaasnevad kulud.
- Projekti hiliseim elluviimise aeg on 31. oktoober 2023
- Projektid, mis on suunatud pillimänguga tegelevate laste/noorte muusikalise taseme tõstmiseks ja õppe mitmekesistamiseks ja arendamiseks. Sellisteks projektideks on:
       - konkursside korraldamine
       - õppelaagrite, koolituste ja meistriklasside korraldamine
       - uute metoodiliste õppevahendite välja andmine ja tellimine s.h helilooming
- Maksimaalne eraldatav toetussumma on 2000 € kusjuures oma-/kaasfinantseering peab olema vähemalt 30% projekti abikõlblikest kuludest
- Toetatavad tegevused (abikõlblikud kulud) on:
       - sündmuse korraldamise tehnilised kulud (ruumi, tehnika, inventari rendi- ja üürikulu);
       - juhendajate, koolitajate ja žüriiliikmete reisi- ja majutuskulu;
       - töötasu (v.a. toetuse saaja enda töötajatele);
       - heliloomingu ja metoodiliste õppevahendite tellimise kulu;
       - infokandja väljaandmise ja noodikirjastamise kulu;
       - reklaamikulu.
- Abikõlblikud kulud ei ole:
       - instrumentide, inventari, tehnika ja töövahendite soetamise kulu;
       - osalejate (õpilaste) reisi, toitlustus ja majutuskulu;
       - tasu projektijuhtimise ja muu organisatoorse töö või teenuse eest;
       - stipendiumite ja preemiate maksmised ning kingituste (s.h. auhindade) soetamine;
       - osavõtutasu.

NB! Korra veel:
Toetuse saajatelt ootame aruande esitamist hiljemalt 30 päeva peale projekti lõppu, kuid mitte hiljem kui 5. november 2023. 


Logo

Noor Instrumentalist_logo

Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" logo on allalaetav alamleheküljelt "Logo".

Logo on mõeldud kasutamiseks kõikides toetusprogrammiga seotud teavitusmaterjalides (koduleheküljel, sotsiaalmeedias, trükistel, plakatitel jm).

Arhiiv

Infot toetusprogrammi kohta:

Katreen Hirvoja
EML-i projekti- ja kommunikatsioonijuht
noorinstrumentalist@gmail.com

Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" viib ellu Eesti Muusikakoolide Liit ning on finantseeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu.
 HTM logo