Noor Instrumentalist

Toetusprogramm projektide elluviimiseks, mis panustavad laste muusikaharidusse. Meetme kaudu toetatakse meistriklasside, õppelaagrite, festivalide, konkursside korraldamist, metoodiliste õppevahendite väljaandmist ja muid muusikalist huviharidust toetavaid ja arendavaid tegevusi pilliõppe valdkonnas.

Tuuba_lähivaade

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul alustas Eesti Muusikakoolide Liit 2019. aastal esmakordselt programmi korraldamist toetamaks projekte, mille eesmärk on huvihariduse valdkonnas pillimänguga tegelevate laste ja noorte muusikalise taseme tõstmine ja pilliõppe mitmekesistamine ning arendamine. Toetusprogramm "Noor Instrumentalist" elluviimiseks on planeeritud igal aastal korraldada üks taotlusvoor. Varasematel aastatel oli analoogne toetusprogramm Hasartmängumaksu Nõukogu väikeprojektide taotlusvoor, mis lõpetas tegevuse pärast 2018. aasta taotlusvooru toimumist.

2022. aasta taotlusvoorud

2022. aasta taotlusvooru TULEMUSED ON SIIN
Ühtekokku esitati taotlusi 23 projekti rahastamiseks kogusummas 39 341 eurot. Vooru eelarve oli aga 27 975 eurot. Hindamiskomisjon tegi otsused toetuste eraldamise kohta, mille kohaselt õnnestus toetada 22 projekti.

"Noor Instrumentalist" 2022. aasta taotlusvoor on avatud perioodil 02. mai kuni 19. mai. Taotlusi saab esitada ainult elektrooniliselt HARNO konkursiveebi kaudu.

Kõikide toetuse saajatega võetakse ühendust toetuslepingu sõlmimiseks. 

Toetuse saajatelt ootame aruande esitamist hiljemalt 30 päeva peale projekti lõppu, kuid mitte hiljem kui 15. oktoober. Aruande vorm on kättesaadav siit. (See fail tuleb alla laadida, seejärel saate oma arvutites täita).


2022. vooru info:

Taotlusvooru tingimused on sätestatud toetusprogrammi statuudis: Noor Instrumentalist 2022. a. statuut 

- Toetuse saajateks võivad olla juriidilised isikud ning riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse ametiasutused
- Projekt oodatav mõju peab olema vähemalt maakonnaülene
- Projekt toimumisaeg on kõige varem 02.05.2022 ja hiljemalt 15.09.2022
See on ajavahemik, mille sees algavad ja lõppevad projekti tegevused ning tekivad projekti  teostamiseks vajalikud kulud. Selles ajavahemikus peavad olema tehtud kõik projektiga kaasnevad kulud.
- Projekti hiliseim elluviimise aeg on 15. oktoober 2022
- Projektid, mis on suunatud pillimänguga tegelevate laste/noorte muusikalise taseme tõstmiseks ja õppe mitmekesistamiseks ja arendamiseks. Sellisteks projektideks on:
       - konkursside korraldamine
       - õppelaagrite, koolituste ja meistriklasside korraldamine
       - uute metoodiliste õppevahendite välja andmine ja tellimine s.h helilooming
- Maksimaalne eraldatav toetussumma on 2000 € kusjuures oma-/kaasfinantseering peab olema vähemalt 30% projekti abikõlblikest kuludest
- Toetatavad tegevused (abikõlblikud kulud) on:
       - sündmuse korraldamise tehnilised kulud (ruumi, tehnika, inventari rendi- ja üürikulu);
       - juhendajate, koolitajate ja žüriiliikmete reisi- ja majutuskulu;
       - töötasu (v.a. toetuse saaja enda töötajatele);
       - heliloomingu ja metoodiliste õppevahendite tellimise kulu;
       - infokandja väljaandmise ja noodikirjastamise kulu;
       - reklaamikulu.
- Abikõlblikud kulud ei ole:
       - instrumentide, inventari, tehnika ja töövahendite soetamise kulu;
       - osalejate (õpilaste) reisi, toitlustus ja majutuskulu;
       - tasu projektijuhtimise ja muu organisatoorse töö või teenuse eest;
       - stipendiumite ja preemiate maksmised ning kingituste (s.h. auhindade) soetamine;
       - osavõtutasu.

NB! Korra veel:
Toetuse saajatelt ootame aruande esitamist hiljemalt 30 päeva peale projekti lõppu, kuid mitte hiljem kui 15. oktoober 2022. Aruande vorm on kättesaadav siit.


Logo

Noor Instrumentalist_logo

Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" logo on allalaetav alamleheküljelt "Logo".

Logo on mõeldud kasutamiseks kõikides toetusprogrammiga seotud teavitusmaterjalides (koduleheküljel, sotsiaalmeedias, trükistel, plakatitel jm).

Arhiiv

Infot toetusprogrammi kohta:

Greten Lehtmaa
EML-i projekti- ja kommunikatsioonijuht
noorinstrumentalist@gmail.com

Toetusprogrammi "Noor Instrumentalist" viib ellu Eesti Muusikakoolide Liit ning on finantseeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi kaudu.
 HTM logo