Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss

"Parim noor instrumentalist 2020"
Hindamisjuhend

1. Žüriile tutvustatakse eelnevalt konkursi korraldamise reglementi, konkreetse konkursi nõudeid repertuaarile ja esitusele ning hindamisjuhendit.

2. Žüriil ei ole õigust nõuda esinejate kohta muud informatsiooni peale õpilase nime, vanusegrupi ja esitatava kava.

3. Konkursi hindamine toimub 25-palli süsteemis. Iga esineja saab igalt žürii liikmelt ühe hinde. Lõpliku tulemusena arvestatakse žürii liikmete hinnete keskmist. Vastavalt keskmisele hindele antakse välja kohad:
     24,0 - 25,0 punkti – I koht
     22,0 - 23,99 punkti – II koht
     20,0 - 21,99 punkti – III koht
     17,0 - 19,99 punkti – diplom

4. Kogu konkursil mängitav kava esitatakse peast nii regionaalses kui ka vabariiklikus voorus (v.a. löökpillide konkursil väikesel trummil esitatud teosed).

5. Konkursi regiooni vooru žürii tõstab eeltoodud punktiarvestust järgides esile regiooni parimad igal instrumendil ja igas vanusegrupis. Žüriil on õigus anda välja ka diplomeid ja eripreemiaid.

6. Regiooni vooru laureaadid (20,0 – 25,0 punkti) pääsevad vabariiklikku vooru v.a. akordioni ja kandle konkursi 0-vanuserühm, kes võistleb ainult regionaalses voorus. Diplomandide (17-19,99 punkti) edasipääsu otsustab žürii.

7. Vabariikliku vooru žürii otsustab konkursi laureaadid ning võib anda välja diplomeid ja eripreemiaid.