Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2024“

Hindamisjuhend

1. Konkursi hindamine toimub 5-palli süsteemis. 

2. Žürii hindab hindamiskriteeriumite alusel. 

3. Hindamiskriteeriumid on: kava vastavus nõuetele ja vanuseastmele; tehniline sooritus; kõlakultuur; muusikaline väljenduslikkus ja artistlikkus; esituse puhtus/intonatsioon

4. Iga esineja saab igalt žürii liikmelt viis täisarvulist hinnet vastavalt hindamiskriteeriumitele. Iga žüriiliikme viis hinnet liidetakse kokku. 

5. Lõplik tulemus kujuneb žüriiliikmete koondhinnete keskmisest. 

6. Vastavalt keskmisele hindele antakse välja kohad:
    24,0 - 25,0   punkti – I koht
    22,0 - 23,99 punkti – II koht
    20,0 - 21,99 punkti – III koht
    17,0 - 19,99 punkti – diplom