Eesti Muusikakoolide Liidu konkurss „Parim Noor Instrumentalist 2024“

Reglement

1. Üldsätted
1.1. Konkursi korraldajaks on Eesti Muusikakoolide Liit (EML) koostöös erialaliitudega ja regioonide liikmeskoolidega.
1.2. Konkurss korraldatakse EMLi liikmeks olevate muusikakoolide muusikalise põhihariduse astme õpilastele.
1.3. 2024. aastal toimub konkurss järgnevatel erialadel: akordion, kitarr, viiul, vioola, tšello, kontrabass, kannel ja löökpillid.
1.4. Õpilaste vanust arvestatakse konkursiaasta 1. jaanuari seisuga (01.01.2024).
1.5. Väljastpoolt EMLi on osalustasu 75 eurot osaleja kohta. Arve esitab EML, mis tuleb tasuda enne vabariikliku vooru toimumist.
1.6. EMLi juhatusel on õigus teha konkursi korralduslikes küsimustes jooksvaid otsuseid.

2. Konkursi struktuur
2.1. Konkurss on kaheastmeline:
2.1.1 esimene voor ehk regionaalne voor
2.1.2 teine voor ehk vabariiklik voor
2.2. Löökpillide konkurss toimub üheastmeliselt ainult vabariikliku vooruna.
2.3. Akordioni, kitarri, kandle ja löökpillide konkurss toimub ühes kategoorias.
2.4. Keelpillide (viiul, vioola, tšello, kontrabass) konkurss toimub kahes kategoorias – A ja B-kategooria. Kategooria määratakse õpilase registreerimisel tuginedes instrumendiõpetaja otsusele.
2.5. Konkurss toimub instrumendipõhiselt kindlaks määratud vanusegruppides. Vanusegrupid on välja toodud vastava instrumendi konkursi nõuetes.
2.6. Konkursi nõuded ning kohustuslike palade noodid paneb EML oma kodulehele üles hiljemalt 10.10.2023.
2.7. Regionaalsed ja vabariiklikud voorud toimuvad üldjuhul avaliku kontserdi vormis.
2.8. Kui vääramatute jõudude tõttu pole võimalik konkurssi avaliku kontserdina korraldada, toimuvad regionaalsed ja/või vabariiklikud voorud videokonkursina. Lähtudes hetkeolukorrast antakse videokonkursi toimumisel korralduslikud juhised jooksvalt.
2.9. Konkursist osavõtja saade peab olema elavas ettekandes.
2.10. Kogu konkursil mängitav kava esitatakse peast nii regionaalses kui ka vabariiklikus voorus (v.a löökpillikonkursi väikese trummi ja multiperkussiooni teosed).

 

3. Regionaalsete voorude korraldus
3.1. Regionaalsete voorude korraldamine toimub vastava regiooni koolide omavahelise kokkuleppe alusel või koostöös teiste regioonidega.
3.2. Regionaalsest voorust võivad osa võtta kõik konkursil osaleda soovivad õpilased. Osalemiseks tuleb osalejal end konkursile registreerida regioonivooru korraldava kooli juures.
3.3. Peale registreerumist ei saa vahetada juba valitud kategooriat ja vanuserühma.
3.4. EML edastab korraldavatele koolidele konkursi korraldamiseks vajalikud materjalid (võimalike žüriiliikmete nimekiri, registreerimisleht, žürii tööks vajalike tabelite põhjad jms) hiljemalt 11.01.2024
3.5. Regionaalse konkursi žürii koosneb kolmest liikmest, kellest kaks tuleb valida vastava erialaliidu poolt koostatud nimekirjast.
3.6. Žüriiliikmeteks tuleb valida eksperdid, kelle enda õpilane vastaval konkursil ei osale.
3.7. Regionaalset vooru korraldav kool annab EMLi juhatusele žürii koosseisu teada hiljemalt nädal aega enne regioonivooru toimumist.
3.8. Žüriile tutvustatakse eelnevalt konkursi korraldamise reglementi, konkreetse konkursi nõudeid repertuaarile ja esitusele ning hindamisjuhendit.
3.9. Žüriil ei ole õigust nõuda esinejate kohta muud informatsiooni peale õpilase nime, vanusegrupi ja esitatava kava.
3.10. Konkursi regionaalse vooru žürii tõstab hindamisjuhendi punktiarvestust järgides esile regiooni parimad igal instrumendil ja igas vanusegrupis. Žüriil on õigus anda välja ka diplomeid ja eripreemiaid.
3.11. Regionaalse konkursi laureaadid pääsevad lõppvooru, välja arvatud 0 vanuserühm, kes võistleb ainult regionaalses voorus.
3.12. Regionaalset konkurssi korraldav kool edastab regioonikonkursi tulemused EMLile hiljemalt 12 (kaksteist) päeva enne lõppvooru toimumist.
3.13. EML toetab regionaalset konkurssi korraldavat kooli a´10 (kümme) eurot õpilase kohta (EML juhatuse otsus 12.09.23). Tasumine toimub peale regionaalse konkursi toimumist konkurssi korraldanud kooli poolt esitatud arve alusel.
3.14. Regioonivoorude žüriiliikmete töötasu ja sõidukompensatsiooni kompenseerib EML korraldava liikmeskooli poolt esitatud arve alusel. 

4. Vabariiklike voorude korraldus
4.1. Konkursi vabariiklikud voorud korraldab EML koostöös erialaliitude ja konkursi toimumiskohaks olevate koolidega.
4.2. Vabariiklikes voorudes osalevad ainult regionaalsest voorust edasi pääsenud konkursandid, v.a üheastmelised konkursid.
4.3. Vabariiklike voorude žürii koosneb kolmest liikmest. Žürii moodustatakse erialaliitude poolt pakutud liikmetest, vajadusel kaasatakse rahvusvahelised esindajad.
4.4. Vabariiklikes voorudes lähtub žürii käesolevast reglemendist, vastava eriala konkursi nõuetest ning konkursi hindamisjuhendist.
4.5. Vabariikliku vooru žürii otsustab konkursi laureaadid ning võib anda välja diplomeid ja eripreemiaid.