30.10.2023

Tartu I Muusikakool otsib õppealajuhatajat

Tartu I Muusikakool kuulutab välja konkursi õppealajuhataja ametikoha täitmiseks

Ootame oma meeskonda õppealajuhatajat, kes soovib korraldada õppe- ja kasvatustegevusi Tartu I
Muusikakooli Tartu Tähe tn 5 ja Ilmatsalu Põhikooli õppehoonetes.
Õppealajuhataja kavandab koos osakonnajuhatajatega õpitegevust ja kujundab toetava
õpikeskkonna loomist. Osaleb meeskonna liikmena haridusasutuse arendus- ja loometegevuses, teeb
koostööd kolleegide, lapsevanemate ja lastega. Lisaks haldab ja administreerib õppealajuhataja
õppetöö läbi viimiseks vajalikke veebipõhiseid töökeskkondi ja selle sisu. Professionaalse arengu
eesmärgil reflekteerib oma tegevust, vajadusel toetub oma töös nõustamisele ja mentorlusele ning
nõustab ise lapsi, lapsevanemaid ning õpetajaid.

Ootused kandidaadile:
* pedagoogilise töö kogemus koolis või muusikakoolis;
* magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon, õpetajakutse ning juhtimiskompetentsid (võivad olla
omandamisel);
* arusaam haridusalasest seadusandlusest ja kooli õppekava arendamise protsessist;
* kogemus dokumentide, projektide ning õppeinfosüsteemidega;
* väga hea arvuti-, analüüsi- ning planeerimisoskus;
* on õpihimuline ja toetab iga õpetaja arengut ja loomingulisust;
* valmisolek tööks õpetajatega, Tartu Linna esindajate ning valdkonna organisatsioonidega;
* omab valmisolekut meeskonnatööks ja professionaalseks arenguks;
* hea pingetaluvus ja vastutustunne;
* on avatud uuendustele;
* suhtleb vabalt eesti (C1) ning inglise (B2) keeles.

Kasuks tulevad kogemused turundus- ja reklaami, autoriõiguse ning foto- ja videotöötluse vallas.

Pakume Sulle loomingulist ja toetavat kollektiivi, vaheldusrikast tööd, enesetäiendamisvõimalusi ning
võimalust kaasa lüüa kooli arendamisel. Töö tegemiseks on Sulle tagatud suurepärased
digitehnoloogilised ning sidevahendid. Lisaks pikale (56 kalendripäeva) tasustatud suvepuhkusele
pakume õppealajuhatajale osalist kaugtöö tegemise võimalust, enesetäiendamise võimalusi,
vabadust ideede realiseerimiseks ning keskmisest suuremat palka.

Asukoht
Tähe 5, Tartu

Töökoormus:
1,0 ametikohta

Tööle asumise aeg
1.01.2024

Kandideerimise tähtaeg
17.nov.2023

Kandidaadil palume esitada:
* avaldus;
* elulookirjeldus;

* ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
* kandidaadi visioon ja tegevuskava muusikakooli õppealajuhatajana (max 3 lk);
* muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

Materjalid saata aadressile: kaido.otsing@tartu.ee
Lisainfot küsi direktorilt: Kaido Otsing, tel +372 5074137
Konkurss kestab sobiva kandidaadi leidmiseni.

Tartu I Muusikakooli lühitutvustus
Tartu I Muusikakool on Tartu linnas asuv Tartu Linnavalitsuse hallatav huvikool, mis tegutseb
kultuuriosakonna haldusalas. Kool loob õppimisvõimalusi õppuritele, kelle elukohaks on
rahvastikuregistri kohaselt Tartu Linn. Kooli ülesanne on huvihariduse omandamise võimaluste
loomine, toetades iga õppuri võimetekohase tipptaseme saavutamist ning luues eeldused
erialaõpingute jätkamiseks kutse- või kõrghariduses.

Tartu I Muusikakoolis saab õppida klaverit, viiulit, tšellot, kontrabassi, kitarri, basskitarri, plokkflööti,
oboed, metsasarve, trombooni, trompetit, klarnetit, saksofoni, laulu, akordionit, löökpille. Õppetöö
toimub põhiõppes, üldõppes või vabaklassis. Põhiõpe ja üldõpe järgivad kehtestatud õppekavu ning
on suures mahus finantseeritud omavalitsuse poolt. Õppekavade erinevus seisneb õppeväljundites,
kus põhiõppe edukas läbimine võimaldab õpinguid jätkata kesk- ja ka kõrgema astme
muusikaõppeasutustes. Üldõppe edukas läbimine annab laialdasi üldmuusikalisi teadmisi ja
võimaluse rakendada oma oskusi erinevates taidluskollektiivides.
Mõlemale eelmainitud õppevormile toimub sisseastumine katsete alusel ning on mõeldud 7-19
aastastele noortele. Vabaklass on isemajandav õppevorm, kuhu võetakse vastu vanusepiiranguteta ja
ka muusikaliste eeldusteta õpilasi. Lisaks tegutseb koolis ettevalmistusklass lastele, kellel on soov
astuda muusikakooli I klassi.

Tartu I Muusikakoolis toimub õpe astme-süsteemi alusel ning koosneb kolmest astmest: A, B ja C.
Nominaalaeg õppimiseks A astmes 2, B astmes 2 ja C astmes 3 aastat. Õpe astmete siseselt on
paindlik ning võimaldab astet läbida nominaalajast pikema või lühema perioodi vältel. Oluline on
vastata õppekavas toodud astme-eksamite ehk üleminekueksamite tingimustele. Õppekava järgselt
õpivad õpilased eriala, solfedžot, B astmes lisandub eelnevale muusikaajalugu ning ansamblid.
Klaveriõpilaste puhul ka noodist lugemise tund. C astmes on võimalik õppida kõrvalerialana lisapilli.
Kui paljudes muusikakoolides on lisapillina võimalik õppida vaid klaverit, siis Tartu I Muusikakoolis on
lisapilli valiku seas kõik muusikakoolis õpetatavad erialad. C astmes osalevad enamus kooli
puhkpilliõpilasi kooli puhkpilliorkestris, keelpilliõpilased sümfoniettorkestris, kitarriõpilased
kitarriorkestris ning kogu koolipere arvukates ansamblites.

Tartu I Muusikakooli töötajaskond koosneb oma ala professionaalidest ning kokku töötab koolis 57
inimest. Valdavalt üle poolte õpetajatest töötab lisaks teatris Vanemuine, Tartu II Muusikakoolis või
Heino Elleri Muusikakoolis. Õpilaste arv on olnud stabiilselt 300 (+-10) õpilast, millele lisanduvad
vabaklassi ja eelklassi õpilased. 2023/2024 õppeaastal õpib koolis 276 õpilast. Kooli ca 24 õppeklassis
toimub nädalas üle 800 kontakttunni ning asutuse 78. tegutsemisaasta jooksul on kooli lõpetanud 73
lendu 1821(+viimane lend) lõpetajaga.

Koolil on ca 10 traditsioonilist üritust hooajal ning kõik ettevõtmised on seotud muusika esitamise ja
kuulamisega. Seetõttu on Tartu I Muusikakooli tegemistesse kaasatud ka publik, sealhulgas
lapsevanemad, vilistlased, kogukond ning muusikahuvilised linnakodanikud. Kooli valdkondlikuks
tunnusürituseks on Tartu I Muusikakooli legendaarse direktori Ago Russaku nimelise noorte
pianistide konkurss, mis käesoleval hooajal toimub XXVI korda.

Vaata lisaks:
Koduleht: www.tmk.tartu.ee
Youtube: https://www.youtube.com/@tartuimuusikakool2119
Instagram: https://www.instagram.com/tartuesimenemuusikakool/
SoundCloud: https://soundcloud.com/user-410400660